ภาพกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ตำรวจ สภ.แม่ปิง ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นราชการที่ดีของแผ่นดิน

คำสั่งแต่งตั้งระดับ สบ2 เป็น สบ3 ของ ภ.5
คำสั่งแต่งตั้งระดับ สบ1 เป็น สบ2 ของ ภ.5
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.ลงมาปี 2551 
บัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน ตำรวจชั้นสัญญาบัตรเชียงใหม่ ต.ค.2551 
บัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน ตำรวจชั้นประทวนเชียงใหม่ ต.ค.2551
ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ ป.ตรี ครั้งสุดท้าย   
คำสั่งเลื่อนยศ จ.ส.ต.เป็น ด.ต. ประจำปี 2551 ของ ภ.5    
วารสาร สภ.แม่ปิง ฉบับที่ 8 เดือน ตุลาคม 2551
วารสาร สภ.แม่ปิง ฉบับที่ 7 เดือน กันยายน 2551
วารสาร สภ.แม่ปิง ฉบับที่ 6 เดือน สิงหาคม 2551    
วารสาร สภ.แม่ปิง ฉบับที่ 5 เดือน กรกฎาคม 2551
วารสาร สภ.แม่ปิง ฉบับที่ 4 เดือน มิถุนายน 2551    
วารสาร สภ.แม่ปิง ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2551    

วารสาร สภ.แม่ปิง ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม 2551
วารสาร สภ.แม่ปิง ฉบับที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2551
คำสั่งเลื่อนยศ ส.ต.อ.-จ.ส.ต.ประจำปี 2551 ของ ภ.5
ระกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนายสิบตำรวจ 2000 อัตรา  
ระกาศผลสอบ .ตรี เป็นสัญญาบัตร
ตรวจสอบรายชื่อที่นั่งสอบนายตำรวจ สายอำนวยการ 
ตรวจสอบรายชื่อที่นั่งสอบนายตำรวจ สายป้องกันปราบปราม 
คำสั่งแต่งตั้ง สว. ของ ตร.ที่ 15/2551  6 มกราคม 2551 
รับสมัคร ป.ตรี เป็นข้าราชการตำรวจ  ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2550 (ครั้งที่ 2) 
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ตำรวจภูธรภาค 5 ที่ 504/2550 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ตำรวจภูธรภาค 5 ที่ 505/2550 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ตำรวจภูธรภาค 5 ที่ 506/2550 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ตำรวจภูธรภาค 5 ที่ 507/2550 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ตำรวจภูธรภาค 5 ที่ 508/2550 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจ ของ ภ.5 และ ภ.จว.เชียงใหม่  
ตรวจสอบผลสอบ ตร.สัญญาบัตร ของวุฒิ ป.ตรี โดยใช้รหัสผู้สอบ  
ประกาศผลสอบ ตร.สัญญาบัตร ของวุฒิ ป.ตรี  
หลักเกณฑ์ปรับเงินเดือนข้าราชการตำรวจเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือยศสูงขึ้น
คำสั่ง แต่งตั้ง ตร.สัญญาบัตร หลักสูตร ป.โท 
 
คำสั่ง ตร.ที่ 655/2550 กำหนดอำนาจหน้าที่ตำรวจและ 656/2550 ชื่อคำย่อตำแหน่งในสถานี  
คำสั่งแต่งตั้งระดับ รอง ผบก. และ ผกก. ของ ภ.5  
ประกาศ ตร.เปลี่ยนคำนำหน้าสถานีใหม่แต่ 26 ต.ค.2550
ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ ฉบับใหม่
ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ตำรวจ 2547 กับ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ ฉบับใหม่
รายชื่อพร้อมที่นั่งสอบ ตร.วุฒิ ป.ตรี ของ ภาค 5
ยอดผู้สมัครสอบในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี
ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ  
ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีสวนสนามวันตำรวจ ประจำปี 2550
ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับใหม่ผ่านกฤษฎีกาเตรียมส่งกลับ ครม.

ประกาศรับสมัครตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีสอบคัดเลือกเป็นตำรวจสัญญาบัตร

คำสั่งเลื่อนยศดาบตำรวจ 2550

บัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนตำรวจชั้นสัญญาบัตรเชียงใหม่ ต.ค.2550 
บัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนตำรวจชั้นประทวนเชียงใหม่ ต.ค.2550 
ไปเป็นกำลังใจแก่ ตร.ที่มีวุฒิ ป.โท สอบเป็นนายร้อยตำรวจ
สอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี

ประกาศจับคนร้ายเหตุชิงทรัพย์  
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร คำสั่ง ตร.ที่ 547/2550
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร คำสั่ง ตร.ที่ 488/2550
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการตำรวจอาสา (การมีส่วนร่วมของประชาชน)
 
พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
คำสั่งแต่งตั้งระดับสารวัตร ของ ภ.5, ภ.จว.เชียงใหม่ เริ่ม 1 ก.ย.2550
เปิดทางลอดแยกหนองประทีป (ปอยหลวง) คนเชียงใหม่เฮได้ใช้แล้ว (นสพ.ไทยนิวส์)
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. ถึง รอง สว. ในสังกัด ภ.5
บัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนตำรวจชั้นสัญญาบัตรเชียงใหม่ เม.ย.2550 
บัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนตำรวจชั้นประทวนเชียงใหม่ เม.ย.2550 
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ เสนอรายงานฉบับที่ 2
ปฏิรูปตำรวจเพื่อประชาชน
ข้าราชการตำรวจทุกนายกรุณาตรวจสอบสิทธิ์การเบิกจ่ายรักษาพยาบาล  ด่วน